ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ

  • ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາຂອງ ບໍລິສັດໄບໂອນູທຣີເຈນ (ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ຊີວະວິທະຍາສາດ BNG)

  • ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາຂອງ ບໍລິສັດໄບໂອນູທຣີເຈນ (ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ຊີວະວິທະຍາສາດ BNG) ຄົ້ນຄ້ວາທີ່ມີຊື່ສຽງພາຍໃນປະເທດແລະຕ່າງປະເທດ ທີ່ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການພັດທະນາວັດສະດຸ ຂອງຢາແບບໃຫມ່ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອາຫານທໍາມະຊາດ ເພື່ອບໍາລຸງສຸຂະພາບ ພາຍໃຕ້ພື້ນຖານ ຂອງຜົນການງານວິໄຈຂອງເຄືອຂ່າຍ BNG. ໃນການວາງແຜນໄລຍະສັ້ນ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ໄດ້ພະຍາຍາມພັດທະນາວັດສະດຸຕ່າງໆ ຂອງຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທໍາມະຊາດ ທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ປະຈຸບັນ, ໄດ້ສົ່ງອອກ ແລະ ພັດທະນາ ວັດຖຸດິບ ຄວບຄຸມນໍາ◌້ໜັກ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ໄຂ່ມັນ, ລວມທັງ ກໍາລັງສ້າງທຸລະກິດ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດເກົາຫຼີອີກດ້ວຍ.

ປະຫວັດບໍລິສັດ

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ວັນທີ່ 1 ມີຖຸນາ 2001
ທີ່ຢູ່ #409, Daejeon Bioventure Town, 1662, Yuseong-daero, Yuseong-gu, Daejeon, 34054, Republic of Korea
ອໍານວຍການ ອໍານວຍການ Dr. Bok Seong-hae (ປະກອບກິດຈະການຮ່ວມ) - ຈົບປະລິຍາເອກ ສາຂາວິຊາຊີວະເຄມີ ແລະ ຊີວະວິທະຍາ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ລັດເພັນຊີລວາເນຍ