ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ

ພວກເຮົາ ຈະພະຍາຍາມທີ່ສຸດ
ເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ
ຄວາມສຸກຂອງບຸກຄົນ ໃນໂລກ

Dr. Bok Seong-Hae

  • ລະດັບການສຶກສາ

   • 1962-1966
    • ຈົບປະລິຍາຕຣິ ຂະແໜງຊີວະວິທະຍາກະເສດ, ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ເຊອຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ
   • 1970-1792
    • ຈົບປະລິຍາໂທ ດ້ານວິສະວະກໍາຊີວະເຄມີ,ທີ່ MIT. ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ
   • 1972-1976
    • ຈົບປະລິຍາເອກ ດ້ານຈຸລະຊີວະທະຍາ, ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ລັດ The Penn, ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ
  • ປະສົບການເຮັດວຽກ

   • 1966-1969
    • ນັກວິທະຍາສາດ ປະຈຳ ບໍລິສັດການຢາ Pfizer ຈຳກັດ, ສ.ເກົາຫຼີ
   • 1976-1979
    • ນັກຄົ້ນຄ້ວາອາວຸໂສ ຂະແໜງຈຸລະຊີວະວິທະຍາ ທີ່ບໍລິສັດແມັມເອຟຈີສະແຕລແອ.ອີ ຈໍາກັດ, ສະຫະລັດ ອາເມລີກາ
   • 1980-1985
    • ການວິໄຈອື່ນໆ, ພະແນກຄົ້ນຄ້ວາຈຸລະຊີວະວິທະຍາຂອງ ບໍລິສັດ Hoffmann La Roche, Inc, Nutley, N. J. U.S.A
   • 1985-1986
    • ຊ່ຽວຊານວິໄຈ, ການກະເສດ Monsanto ທີ່ Co., St. Louis, MO. U.S.A
   • 1987-1991
    • ຜູ້ອໍານວຍການ, ວິທະຍາສາດຊີວະພາບນໍາໃຊ້, ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາເຕັກໂນໂລຢີເຄມີແຫ່ງເກົາຫຼີ, ສ.ເກົາຫຼີ
   • 1992-1998
    • ຈັດການ ແລະ ອໍານວຍການ, ກົມວິໄຈຜະລິດຕະພັນ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດຊີວະພາບ ແລະ ຊີວະເຕັກໂນໂລຢີ ສ.ເກົາຫຼີ
   • 1992-1996
    • ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານ ຈຸລະຊີວະວິທະຍາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດຊຸ່ງນໍາ, ແດຈອນ, ສ.ເກົາຫຼີ
   • 1998-2002
    • ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານຊີວະວິທະຍາ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ມອນເທລ, ມອນເທລ, ປະເທດການາດາ
   • 1999-2002
    • ປະທານ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາຊີວະວິທະຍາ ແລະ ຊີວະເຕັກໂນໂລຢີ, ສ.ເກົາຫຼີ
   • 2002-ປະຈຸບັນ
    • ປະທານ ບໍລິສັດໄບໂອນູທຣີເຈນ, ສ.ເກົາຫຼີ
   • 2004-2006
    • ສາດສະດາຈານ ປະຈຳວິຊາວິສະວະກໍາການຢາ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ກອນຢາງ, ສ.ເກົາຫຼີ
   • 2004-2006
    • ອໍານວຍການ ສູນວິທະຍາຍາດສັດ ແຂວງຊຸ່ງນຳ, ສ.ເກົາຫຼີ
   • 2008-ປະຈຸບັນ
    • ປະທານ ບໍລິສັດໄບໂອນູທຣີເຈນ, ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ
   • 2011-ປະຈຸບັນ
    • ທີ່ປຶກສາ ການຄຸ້ມຄອງອາຫານ ແລະ ການຢາຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ
  • ຜົນງານ ທີ່ສຳຄັນ

   • 1990-1995
    • ໄດ້ພັດທະນາເທັກໂນໂລຢີຫັດຖະກໍາຈໍາກັດສັດຕູພຶດແບບຊີວະພາບ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່ແບບປອດສານພິດໄດ້ສິດທິບັດ 25 ປະເທດ
   • 1993-1998
    • ໄດ້ຄົ້ນພົບ ແລະ ພັດທະນາການ ຫຼຸດຄໍເລດເຕີລອນ, anti-atherogenic, ຄວາມດັນເລືອດຕໍ່າປະສົມ ແບບປອດສານເຄມີ ຊຶ່ງໄດ້ສິດທິບັດ JBB
   • 1998-2006
    • ໄດ້ພັດທະນາການສະກັດສ່ວນປະກອບຂອງພຶດປະສົມຈາກ ໂພລີຟິນອລ ແລະ ໄບໂອເຟລອນອຍດ ທີ່ໃຊ້ໃນອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ເພື່ອປ້ອງການພະຍາດຕຸ້ຍເກີນ.
   • 1998-2006
    • ໄດ້ພັດທະນາ JBB20 ເພື່ອປ້ອງກັນຕັບ ແລະ ອາການມື່ນເມົາ
   • 2009-2010
    • ໄດ້ພັດທະນາ ເສັ້ນເຝີເຂົ້າ ປ້ອງການພະຍາດຕຸ້ຍເກີນ ແລະ ເສັ້ນເຝີເຂົ້າລ້າງສານພິດ ໃນຕັບ
  • ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊີກຂ
   ອງອົງການຈັດຕັ້ງ
   ທາງສັງຄົມ

   • 1970-2010
    • ສະມາຊິກຂອງ ສະມາຄົມສັງຄົມອາເມລິກາເພື່ອຈຸລະຊີວະວິທະຍາ
   • 1972-2010
    • ສະມາຊິກຂອງ ສະມາຄົມສັງຄົມເພື່ອຈຸລະຊີວະວິທະຍາອຸດສາຫະກໍາ
   • 1972-2010
    • ສະມາຊິກຂອງ ສະມາຄົມຂອງ ສັງຄົມເຄມີອາເມລິກາ
   • 2005-ປະຈຸບັນ
    • ສະມາຊິກຂອງ ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຢີອາຫານ
   • 2009-ປະຈຸບັນ
    • ສະມາຊິກຂອງ ສະມາຄົມ ຜະລິດຕະພັນທໍາມະຊາດ
   • 2012-ປະຈຸບັນ
    • ສະມາຊິກຂອງ ສະມາຄົມອາເມລິກາເພື່ອການສຶກສາພະຍາດຕັບອັກເສບ
  • ລາງວັນ

   • 1988.12.30
    • ໄດ້ຮັບລາງວັນເພື່ອພັດທະນາ ການປະສົມຕ້ານຢາເຊອລາ KRF001 ໃໝ່. ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ເກົາຫລີ.
   • 1997.02.01
    • ໄດ້ຮັບລາງວັນ ເປັນນັກຄົ້ນຄ້ວາທີ່ເດັ່ນ ຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາຊີວະວິທະຍາ ແລະ ຊີວະເທັກໂນໂລຊີ ເພື່ອ ການພັດທະນາປອດສານພິດໃນການຄວບຄຸມທາງຊີວະພາບຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ
   • 1997.09.26
    • ໄດ້ຮັບລາງວັນ King Se-Jong ສໍາລັບເຕັກໂນໂລຊີສິດທິບັດໃໝ່, bio-encapsulated Bt ຈາກອົງການສິດທິບັດເກົາຫຼີ
   • 1997.12.01
    • ໄດ້ຮັບລາງວັນສິດທິບັດນາຍົກລັດຖະລັດຖະມົນຕີ ໃນງານວາງສະແດງເຕັກໂນໂລຊີ ໃນເກົາຫລີ.
   • 1998.05.19
    • ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍ ຈາກນາຍົກລັດຖະລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການປະດິດຄິດແຕ່ງ bio-encapsulated Bt ທີ່ໂດດເດ່ນ.
   • 1998.10.31
    • ໄດ້ຮັບຫຼຽນຄໍາ ໃນການຜະລິດຢາຈໍາກັດພະຍາດມະເຣັັງ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່ຊີວະພາບ ຈາກແນວຄວາມຄິດຂອງ ການວາງ ສະແດງສາກົນ, ການປະດິດສ້າງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໃຫມ່, ເນີີຮິເບີ, ເຢຍລະມັນ
   • 2000
    • ຈົດທະບຽນໃນ Who’s Who ໃນໂລກປີ 2001
   • 2001
    • ຖືກຄັດເລື່ອກ ເປັນນັກວີທະຍາສາດ ທີ່ດີເດັ່ນ ໃນຈໍານວນ 2000 ຄົນ ໃນສະຕະວັດທີ່ 21 ໂດຍ IBC, Cambridge, England
   • 2001
    • ໄດ້ຮັບລາງວັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີເດັ່ນ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາແຫ່ງລັດຂອງເກົາຫຼີ(KRIBB).
   • 2001
    • ໄດ້ຮັບຫຼຽນພັດທະນາຫຼຸດຄໍເລສເຕີຣໍ(cholesterol)ທີ່ມີສ່ວນປະສົມ JBB-1 ລະດັບປະທານາທິບໍດີ ຈາກລັດຖະບານເກົາຫຼີ
   • 2005
    • ຫຼຽນເມໂມເຣຍລໂອລິມປິກ ໄດ້ຮັບລາງວັນໃນຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ JBB20 WEHAYA ເປັນຂໍ້ສັງເກດ "ກໍາຈັດເຫຼົ້າ" ໂດຍສະມາຄົມຂອງນັກປະດິດຮົງກາລີ
   • 2005
    • ຮັບລາງວັນຫຼຽນເງີນ, ສີລະປະເທັກໂນ ແລະ ການສະແດງປະດິດສ້າງແຫ່ງຊາດ ໄທເປ (Taipei)”ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ເປັນສ່ວນ ປະກອບທີ່ດີ ຕໍ່ການຄວບຄຸມອາກາມື່ນເມົາ.