ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ

The researchers of Bionutrigen Co., Ltd.

ນັກຄົ້ນຄ້ວາຂອງ ບໍລິສັດໄບໂອນູທຣີເຈນ ມີຄວາມຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການວິໄຈ ແລະ ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ, ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ຢາປີ່ນປົວແບບໃໝ່.

ບໍລິສັດມີ ທີມປ້ອງກັນວັດສະດຸ ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມຄັດເລືອກວັດສະດຸແບບໃໝ່ ຈາກພຶດທໍາມະຊາດ, ທີມທົດລອງສັດ ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ກວດສອບກະຕຸ້ນ ພາມາໂກໂລກີໂກ ໃນການທົດລອງສັດ, ທີມຄົ້ນຄ້ວາເຄື່ອງຈັກ ຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວການຢາ(Pharmacological) ຂອງວັດສະດຸແບບໃຫມ່ ແລະ ທີມສັງເຄາະວັດສະດຸແບບໃຫມ່ ເປັນກຸ່ມທີ່ສັງເຄາະວັດສະດຸຫຼາຍແບບ ກັບການນໍາໃຊ້ແມ່ພິມວັດສະດຸ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ການຄົ້ນຄ້ວາບັນດາຂະແໜງວິຊາ ທີ່ກ່ຽວໃນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ປະສິດຕິພາບໃນການຄົ້ນຄວ້າລະດັບສາກົນນັ້ນ, ທີ່ປຶກສາດ້ານເຕັກນີກ ຈະປະຕິບັດການ ແລະ ຂໍອະນຸຍາດ ເພື່ອພັດທະນາ ຢາປະເພດໃໝ່.

າແໜ່ງ EDUCATION / AFFILIATION RESEARCH AREAS
Bok, Song Hae Ph.D, The Penn, State University, USA, Distinguished Professor and Director of Antiobesity Research Institute, Konyang University. College of Medicine. Microbial and Plant Natural Products. Development of product for Liver health, heart health, body fat.
Lee, Snag Ku Ph.D, Senior Research Scientist, KRIBB Synthesize new substance Organic Synthesis Laboratory
Moon, Seok Sik Ph.D, Prof. of Department of Chemistry, Kongju University Substance Screening / New substance synthesis
Hyun, Byung Hwa Ph.D, Head of Experimental Animal Lab, KRIBB Verify pharmacological activity: Animal experiment(Rabbit and mice)
Choi, Yang Gyu Ph.D, Senior Research Scientist, Experimental Animal Lab, KRIBB Verify pharmacological activity: Animal experiment(Rabbit)
Lee, Cheol Ho Ph.D, Senior Research Scientist, Experimental Animal Lab, KRIBB Verify pharmacological activity: Animal experiment(Rabbit)
Jeong, Tae Sook Ph.D, Prof, of the Department of Food & Nutritional Science, Kyungpook National University; Dean of Graduate School. Substance Screening / in vitro activity search
Choi, Myung Sook Ph.D, Prof, of the Department of Food & Nutritional Science, Kyungpook National University; Dean of Graduate School. Pharmacologic activation verification; Animal Experiment
Park Yeong Bae M.D / Ph.D., Professor of Cardiology, Seoul National University College of Medicine, Department of Cardiology Clinical Experiment
Cho, Han Ik M.D., Prof, of Clinicopathologic Dept., Seoul national university, college of medicine Clinical Experiment
Park, Yong Bok Ph.D, Prof, of the Dept of Genetic Engineering, Kyungpook National University Heart disease related to gene search
Bae, Gi Hwan Ph.D, Prof., College of Pharmacy, Chungnam National University Study of Natural substance

Member of Overseas Technological Advisory Committee

NAME EDUCATION RESEARCH AREAS
Arnold L. Demain Ph.D. Emeritus Prof, Department of Biology, MIT, National Academy of Science member, USA
Kim, S Ph.D. Former Head of Cancer Research Lab, National Institute of Health, USA
Cha, Jeong Ju Ph.D. Former Head of Complementary and Alternative Medicine Office, National Institute of Health, USA
H.Ahn Ph.D. Head, Cardiovascular Research, Pharmaceutical Company, USA