ບໍລິສັດ

ເປົ້າຫມາຍທຸລະກິດ ແລະ ອຸດົມການ

ການວິໄຈໂດຍລວມ ແລະ ພະລັງງານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍທຸລະກິດ ຂອງບໍລິສັດໄບໂອນູທຣິເຈນ ຈໍາກັດ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດ ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າຮູ້ວິທີການລວບລວມເອົາຜູ້ຊ່ຽວຊານວິໄຈໃນເກົາຫລີ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ຊີວະວິທະ ຍາສາດ ແລະ ຊີວະເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລພາຍໃນເກົາຫຼີ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ຂອບໃຈ ໃຫ້ບັນດາສະມາຊີໃນທີມງານ ໂດຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍການວິໄຈບໍລິສັດໄບໂອນູທຣິເຈນ ໄດ້ມີຂອບໃຈການແຂ່ງຂັນວິໄຈ ແລະ ຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍລາຍການຂອງການວິໄຈໄລຍະຍາວ.

ເປົ້າຫມາຍຂອງBNG

ແມ່ນເພື່ອພັດທະນາບໍ່ພຽງແຕ່ວັດຖຸເຄື່ອງດິບສໍາລັບຜະລິດຕະພັນອາຫານສຸຂະພາບ, ເຄື່ອງດື່ມ, ອາຫານ ບູດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍ ແລະ ຜິວສວຍງາມ, ລະດັບສຸຂະພາບຂອງໄຂ່ມັນໃນຮ່າງກາຍ, ສຸຂະພາບຕັບ, ແລະ ສຸຂະພາບຫົວໃຈເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ວ່າຍັງ ມີການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທໍາມະຊາດແບບ ໃໝ່ ເພື່ອພັດທະນາວັດຖຸດິບ ຂອງການຜະລິດຕະພັນ ກຽ່ວກັບການປິ່ນປົວ ພະຍາດໃໝ່ ບໍ່ມີເປັນພິດແລະ ບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນຕາມມາ.

BNG ສ້າງເຄືອຂ່າຍວິໄຈ ໃນພື້ນຖານຂອງການຄົ້ນຄ້ວາຄວາມຮູ້ແນວໃດ ໃນການສະສົມດ້ວຍຊ່ຽວຊານວິໄຈໃນສະຖາບັນ ເກົາຫລີຂອງຊີວະວິທະຍາສາດ ແລະ ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລດີເລີດ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ແລະ ມີຂອບເຂດການແຂ່ງຂັນເວລາ, ລາຄາ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ.

ນັກວິໄຈສະເພາະກິດຂອງBNGມີຄວາມຊໍານານໃນການຄົ້ນຫາ ແລະ ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນສຸຂະພາບ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ມີປະໂຫຍດລະດັບຂັ້ນສູງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກຽ່ວກັບການປິ່ນປົວພະຍາດໃໝ່ ແລະ ປະຕິບັດກິດຈະກໍາ R&D ຂອງພວກເຂົາໃນ ການຂັດເລືອກທີມງານ ທີມທົດລົງສັດ ແລະ ທີມສັງເຄາະວັດສະດຸໃຫມ່, ທີມຜະລິດອາຫານເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ທີມເຄື່ອງດື່ມ R&D.

 • 스크리닝팀
  ການຄັດເລືອກທີມງານ
 • 동물실험팀
  ທີມງານທົດລອງສັດ
 • 신물질 합성팀
  ທີມສັງເຄາະວັດສະດຸໃໝ່
 • 건강보조식품팀
  ທີມຜະລິດອາຫານເສີມສຸຂະພາບ
 • 음료연구개발팀
  ທີມເຄື່ອງດື່ມ R&D
ຂອບໃຈ ສໍາລັບການພັດທະນາການຄົ້ນຄ້ວາຊີວະວິທະຍາສາດ ແລະ ຊີວະເທັກໂນໂລຊີ, ຊີວິດຂອງມະນຸດ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ເຖິງເປັນ 80 ~ 110.

ຍຸກໃຫມ່ທີ່ຈະມານີ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການຕະຫຼາດ ຕ້ອງການກວດພະຍາດຕອນຕົ້ນ, ການປ້ອງກັນພະຍາດ ທີ່ຕ້ອງການເຕັກໂນໂລຊີໃຫມ່ ໃນການຄາດຄະເນ
ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ເກີນ 600 ຕື້ ໂດລາ ໃນອີກ 10 ~ 20 ປີ ຕໍ່ໜ້າ.

ໂດຍສະເພາະ ການເພີ່ມຂື້ນຂອງພະຍາດຕຸ້ຍ ແລະ ໄຂມັນຕັບ ແມ່ນບັນຫາແຫ່ງຊາດ ທີ່ມີຮ້າຍແຮງໃນທົ່ວໂລກ.
WHO(ອົງການອະນາໄມໂລກ) ກໍານົດຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ຄວາມຕຸ້ຍເກີນປົກກະຕິ ແມ່ນມີພະຍາດ ໃນປີ 1997.

ບໍລິສັດໄບໂອນູທຣິເຈນຈໍາກັດ ມີຜົນກະທົບທາງບວກ, ນີ້ເປັນແນວໂນ້ນຂອງເວລາ ແລະ ຄວາມສໍາເລັດໃນການພັດທະນາ ຜະລິດຕະພັນຫຼາຍແບບ.
ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງບໍລິສັດໄບໂອນູທຣິເຈນ ຈໍາກັດ ແມ່ນເພື່ອພັດທະນາລະດັບວັດສະດຸອາຫານທໍາມະຊາດທີ່ກິນໄດ້ ໂດຍປາສະຈາກສານພິດ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ.
ພວກເຮົາ ກຽມພ້ອມ ບໍລິການຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສ່ວນປະກອບອາຫານ ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີຕ້ອງການຫຼຸດຮຸ່ນ, ຮັກສາສຸຂະພາບຕັບ, ບໍາລຸງຜິວ ໃຫ້ສວຍງາມ.