ບໍລິສັດ

ຂອບເຂດຂອງທຸລະກິດ

Home ບໍລິສັດ ຂອບເຂດຂອງທຸລະກິດ

Business area

ເປົ້າໝາຍ

ເປົ້າໝາຍທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດບໍລິສັດໄບໂອນູທຣິເຈນ ແມ່ນເພື່ອພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທໍາມະຊາດ ທີ່ບໍ່ມີພິດ ແລະ ນໍາວັດສະດຸມາຈາກຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ເພື່ອພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ທີ່ສາມາດໃຊ້ ເພື່ອການຮັກສາບຸກຄົນໃຫ້ຈ່ອຍ, ຜິວງາມຂື້ນ, ສຸຂະພາບຕັບແຂງແຮງ, ມີຄວາມແຂງແຮງ, ແລະ ໜຸ່ມຂື້ນ

ທິດທາງທຸລະກິດບໍລິສັດ ແມ່ນເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມເພື່ອສຸຂະພາບ, ອາຫານທີ່ເປັນປະໂຫຍດ, ການເສີມອາຫານ, ແລະ ວັດສະດຸຢາພື້ນເມືອງ ທີ່ປອດສານພິດ.
  • ສະສົມເຕັກ
    ໂນໂລຊີ
  • ເຕັກໂນໂລຊີ
    ສິດປະຕິ
    ການ BNG

ຜະລິດຕະພັນແບບໃໝ່ ວັດສະດຸແບບໃໝ່ ສໍາລັບອາຫານ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ ໃຊ້ເປັນຢາ

ຜະລິດຕະພັນການຫຼຸດນໍາ◌້ໜັກ ຜະລິດຕະພັນສຸຂະພາບຕັບ ຜະລິດຕະພັນຜິວງາມ ຜະລິດຕະພັນເພີ່ມພະລັງງານໃຫ້ຜູ້ສູງອາຍຸ