ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ບໍລິລັດໄບໂອນູທຮິເຈນຕິດອັນດັບໜຶ່ງຂອງໂລກ

ບໍລິລັດໄບໂອນູທຣີເຈນ ຈະສືບຕໍ່ການພັດທະນາວັດສະດຸຢາແບບໃຫມ່ ແລະ
ວັດສະດຸອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ.


  • ການຕິດຕໍ່ຂາຍພາຍໃນເກົາຫຼີ

   ເບີໂທລະສັບ+82-42-861-0637~8

   ເບີແຟັກ+82-42-861-0639

   ອີເມລ໌bionutrigen@hanmail.net