ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ

ຄວາມເປັນມາຂອງການວິໄຈ

 • Bionutrigen Co., Ltd.

  ພະຍາກອນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕະຫຼາດອາຫານທໍາມະຊາດ ແລະ ສ່ວນປະກອບຢາແບບໃຫມ່ວ່າ ໃນອີກ 10~15 ປີ ເພື່ອປ້ອງການບັນຫາສຸຂະພາບ ເປັນຕົ້ນ ຫລອດເລືອດຫົວໃຈ, ຕັບ, ການຄຸ້ມຄອງການເຜົາຜານນໍ້າຕານ, ນໍ້າໜັກຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ການຄວບຄຸມຄວາມຕຸ້ຍ, ເສີມຜິວສວຍງາມຂອງຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ໄວໜຸ່ມ. ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມຄຸ້ມຄອງ ການຕະ ຫຼາດໃຫ້ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ 5%.

  ແຜນການຄົ້ນຄ້ວາຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນສຸມໃສ່ສອງຂອບເຂດຫຼັກ ຄື: ການຄຸ້ມຄອງການມີນໍ້າໜັກເກີນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ສຸຂະພາບຂອງຕັບ.

 • 01

  ການພັດທະນາຂອງວັດຖຸອາຫານແລະອຸປະກອນຢາທໍາມະຊາດ

 • 02

  ຊີວິດມະນຸດໄລຍະ 60-80 => 80-100 ຜ່ານ ເຕັກໂນໂລຍີຊີວະພາບ

 • 03

  ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີອ່ອນຕົວທາງດ້ານເງື່ອນໄຂວັດຖຸ, ພະຍາດຜູ້ໃຫຍ່ ມັກບໍ່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເພີ່ມ ສະຫວັດດີການ

 • 04

  ເພື່ອປະຊາກອນ ສູງອາຍູ, ກອງທຶນບໍານານ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂຮງໝໍເພີ່ມຂື້ນຢ່າງໄວວາ. ຢາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີການ ແພດຂອງ

 • 05

  ຊາວຕາເວັນຕົກ ສາມາດ ຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາກອນຜູ້ສູງອາຍຸໄດ້ ຢ່າງປະສິດທິພາບ

ບັນຫາການຂາດດຸນງົ
ບປະມານແຫ່ງຊາດ

ສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາສຸຂະພາບ,
ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ່
ສົ່ງເສີມການບົ່ງມະຕິ ປ້ອງກັນພະ

ຍາດ ມີຄວາມຕ້ອງການ ອາຫານແບບໃຫມ່, ປອດສານເຄມີ, ບໍ່ມີຜົນກະທົບ ເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດອາຫານທໍາມະຊາດ ຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງຮຸນແຮງ ຕໍ່ພະຍາດຜູ້ ໃຫຍ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວໃຈ, ຕັບ, ສະໝອງ, ພະຍາດຕຸ້ຍ ແລະ ໂລກເບົາຫວານ.

ແຜນພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ

ພວກເຮົາ ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການພັດທະນາ ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນມິດກັບສຸຂະພາບ ຫຼາຍໆຊະນິດ ເພື່ອຫຼຸດນໍ້າໜັກ

  • Slim&Slim PWH + ຊອກໂກແລດ
  • Slim&Slim PWH + ຝຸ່ນກາເຟ
  • Slim&Slim PWH + ແປ້ງຊາສີຂຽວ
  • Slim&Slim PWH + ແປ້ງຊາສະຫມຸນໄພ
  • Slim&Slim PWH + ແຮມເບີເກີ
  • Slim&Slim PWH + ເສົາແສດ
  • Slim&Slim PWH + ຮວດດວກ
  • Slim&Slim PWH + ໄກ່ຈືນ
  • Slim&Slim PWH + ແຮມ
  • Slim&Slim PWH + ພິຊ່າ
  • Slim&Slim PWH + ຫານປະເພດເມັດ
  • Slim&Slim PWH + ບີສຄິວ
  • Slim&Slim PWH + ເຂົ້າຈີ່
  • Slim&Slim PWH + ສະປາເກຕີ
  • Slim&Slim PWH + ນ້ໍາຈິ້ມ (ເຄື່ອງເທດ)
  • Slim&Slim PWH + ໍ້າປົ່ນຜັກ
  • Slim&Slim PWH + ໍ້າແຈ່ວໝາກເລັ່ນ
  • Slim&Slim PWH + ໍາຜັກ
  • Slim&Slim PWH + ໍາຫມາກໄມ້
  • Slim&Slim PWH + ສະຫຼັດ
  • Slim&Slim PWH + ເຄື່ອງດື່ມຟີເບີ
  • Slim&Slim PWH + ໍ້າແຈ່ວບາບີຄິວ
  • Slim&Slim PWH + ເຂົ້າຫນົມຫຸ້ມຫໍ່
  • Slim&Slim PWH + ພືດຜັກດິບ
  • Slim&Slim PWH + ແກງຜັກ
  • Slim&Slim PWH + ກິມຈິ
  • Slim&Slim Fatclean ຊອກໂກແລດ
  • Slim&Slim Fatclean ຝຸ່ນກາເຟ
  • Slim&Slim Fatclean ແປ້ງຊາສີຂຽວ
  • Slim&Slim Fatclean ແປ້ງຊາສະຫມຸນໄພ
  • Slim&Slim Fatclean ແຮມເບີເກີ
  • Slim&Slim Fatclean ເສົາແສດ
  • Slim&Slim Fatclean ຮວດດວກ
  • Slim&Slim Fatclean ໄກ່ຈືນ
  • Slim&Slim Fatclean ແຮມ
  • Slim&Slim Fatclean ພິຊ່າ
  • Slim&Slim Fatclean ຫານປະເພດເມັດ
  • Slim&Slim Fatclean ບີສຄິວ
  • Slim&Slim Fatclean ເຂົ້າຈີ່
  • Slim&Slim Fatclean ສະປາເກຕີ
  • Slim&Slim Fatclean ນ້ໍາຈິ້ມ (ເຄື່ອງເທດ)
  • Slim&Slim Fatclean ໍ້າປົ່ນຜັກ
  • Slim&Slim Fatclean ໍ້າແຈ່ວໝາກເລັ່ນ
  • Slim&Slim Fatclean ໍາຜັກ
  • Slim&Slim Fatclean ໍາຫມາກໄມ້
  • Slim&Slim Fatclean ສະຫຼັດ
  • Slim&Slim Fatclean ເຄື່ອງດື່ມຟີເບີ
  • Slim&Slim Fatclean ໍ້າແຈ່ວບາບີຄິວ
  • Slim&Slim Fatclean ເຂົ້າຫນົມຫຸ້ມຫໍ່
  • Slim&Slim Fatclean ພືດຜັກດິບ
  • Slim&Slim Fatclean ແກງຜັກ
  • Slim&Slim Fatclean ກິມຈິ
오른쪽방향 화살표

ແຜນພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ

ພວກເຮົາກໍ່ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການພັດທະນາ ຜະລິດຕະພັນນາໆຊະນິດທີ່ເປັນມິດກັບສຸຂະພາບ ເພື່ອສຸຂະພາບຕັບ

  • JBB20 + ຊອກໂກແລດ
  • JBB20 + ຝຸ່ນກາເຟ
  • JBB20 + ແປ້ງຊາສີຂຽວ
  • JBB20 + ແປ້ງຊາສະຫມຸນໄພ
  • JBB20 + ແຮມເບີເກີ
  • JBB20 + ເສົາແສດ
  • JBB20 + ຮວດດວກ
  • JBB20 + ໄກ່ຈືນ
  • JBB20 + ແຮມ
  • JBB20 + ພິຊ່າ
  • JBB20 + ຫານປະເພດເມັດ
  • JBB20 + ບີສຄິວ
  • JBB20 + ເຂົ້າຈີ່
  • JBB20 + ສະປາເກຕີ
  • JBB20 + ນ້ໍາຈິ້ມ (ເຄື່ອງເທດ)
  • JBB20 + ໍ້າປົ່ນຜັກ
  • JBB20 + ໍ້າແຈ່ວໝາກເລັ່ນ
  • JBB20 + ໍາຜັກ
  • JBB20 + ໍາຫມາກໄມ້
  • JBB20 + ສະຫຼັດ
  • JBB20 + ເຄື່ອງດື່ມຟີເບີ
  • JBB20 + ໍ້າແຈ່ວບາບີຄິວ
  • JBB20 + ເຂົ້າຫນົມຫຸ້ມຫໍ່
  • JBB20 + ພືດຜັກດິບ
  • JBB20 + ແກງຜັກ
  • JBB20 + ກິມຈິ
  • JBB20 ຊອກໂກແລດ
  • JBB20 ຝຸ່ນກາເຟ
  • JBB20 ແປ້ງຊາສີຂຽວ
  • JBB20 ແປ້ງຊາສະຫມຸນໄພ
  • JBB20 ແຮມເບີເກີ
  • JBB20 ເສົາແສດ
  • JBB20 ຮວດດວກ
  • JBB20 ໄກ່ຈືນ
  • JBB20 ແຮມ
  • JBB20 ພິຊ່າ
  • JBB20 ຫານປະເພດເມັດ
  • JBB20 ບີສຄິວ
  • JBB20 ເຂົ້າຈີ່
  • JBB20 ສະປາເກຕີ
  • JBB20 ນ້ໍາຈິ້ມ (ເຄື່ອງເທດ)
  • JBB20 ໍ້າປົ່ນຜັກ
  • JBB20 ໍ້າແຈ່ວໝາກເລັ່ນ
  • JBB20 ໍາຜັກ
  • JBB20 ໍາຫມາກໄມ້
  • JBB20 ສະຫຼັດ
  • JBB20 ເຄື່ອງດື່ມຟີເບີ
  • JBB20 ໍ້າແຈ່ວບາບີຄິວ
  • JBB20 ເຂົ້າຫນົມຫຸ້ມຫໍ່
  • JBB20 ພືດຜັກດິບ
  • JBB20 ແກງຜັກ
  • JBB20 ກິມຈິ
오른쪽방향 화살표