ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ບໍລິລັດໄບໂອນູທຣີເຈນ ຈໍາກັດ ເປັນບ່ອນ
ທີ່ໃຫ້ຄໍາປຶກສາອອນໄລ


ພວກເຮົາ ຈະຕອບຄືນ ຢ່າງວ່ອງໄວ ຫຼັງ
ຈາກໄດ້ຢືນຢັນຈາກພະແນກການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ
ຂະແໜງທີ່ສະເໜີ